Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów z siedzibą w Warszawie (ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa) zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

2.    Konferencja, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

1.    Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

1.1.    zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie internetowym Konferencji lub przesłanie formularza rejestracyjnego na adres bison@smz.waw.pl.

1.2.     uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.    Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. 1 powyżej Uczestnik Konferencji akceptacje postanowienia niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem oraz:

  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji.
  • wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem Konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji.

Organizator informuje, że zgody uczestnika mogą być cofnięte w dowolnym momencie, a wycofanie zgód pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§3. Przepisy końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.

2.    Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.

3.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

4.    W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim.

5.    Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

6.    Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Wydarzenia.

Do rozpoczęcia konferencji zostało

LEFT TO START THE CONFERENCE