Wytyczne dotyczące publikacji

Zachęcamy również do publikowania artykułów lub raportów w piętnastym zeszycie czasopisma naukowego
Żubr i jego ochrona Biuletyn [European Bison Conservation Newsletter].

Wszystkie prace w tym czasopiśmie są publikowane wyłącznie w języku angielskim.

Czasopismo Żubr i jego ochrona Biuletyn [European Bison Conservation Newsletter] nie obciąża Autorów kosztami za zgłaszanie tekstów, proces recenzyjny, publikację, archiwizację ani dostęp pełnotekstowy.


European Bison Conservation Newsletter (Żubr i jego ochrona Biuletyn), to czasopismo naukowe, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Pierwszy zeszyt Biuletynu ukazał się w 2008 roku. Na łamach czasopisma publikowane są trzy rodzaje treści: recenzowane artykuły naukowe i krótkie komunikaty oraz  nierecenzowane artykuły popularnonaukowe.


Artykuł naukowy [recenzowany]

Jest to oryginalny tekst naukowy prezentujący nowo odkryte fakty empiryczne czy wyniki badań eksperymentalnych. Zgłaszany tekst powinien być zgodny z celem i zakresem tematycznym czasopisma naukowego Żubr i jego Ochrona Biuletyn [European Bison Conservation Newsletter] oraz mieć układ typowego artykułu naukowego, tj.: Tytuł, Streszczenie, Słowa kluczowe, Wstęp, Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja (lub połączony rozdział „Wyniki i dyskusja”) i Wnioski (opcjonalnie), z sugerowaną minimalną liczbą słów wynoszącą 4000.


Krótki komunikat [recenzowany]

W formie krótkiego komunikatu powinien zostać przedstawiony oryginalny i znaczący materiał do szybkiego rozpowszechniania, zgodny z celem i zakresem tematycznym czasopisma naukowego Żubr i jego Ochrona Biuletyn [European Bison Conservation Newsletter] np. zagadnie dotyczące zarządzania populacją żubra/bizona, wyników hodowlanych, nowych zagrożeń czy nowe lub nietypowe przypadki kliniczne. Opisy przypadków klinicznych powinny zawierać informacje na temat objawów, diagnozy, leczenia (w tym wszystkich rodzajów interwencji) i wyników poszczególnych pacjentów oraz mogą zawierać zdjęcia kliniczne.

Krótkie komunikaty są ograniczone do 2500 słów (minimalna liczba słów wynosi 1000) i nie są dzielone na sekcje. Struktura zawiera: Streszczenie, Słowa kluczowe, Część główną i Piśmiennictwo oraz nie więcej niż 4 ryciny lub tabele łącznie. Abstrakt jest ograniczony do 100 słów.


Artykuł popularnonaukowy [nierecenzowany]

Jest to forma przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców.  Celem publikacji jest popularyzacja wiedzy zgodnej z celem i zakresem tematycznym czasopisma naukowego Żubr i jego Ochrona Biuletyn [European Bison Conservation Newsletter]. Struktura zawiera: Streszczenie, Słowa kluczowe, Część główną (może być podzielona na podrozdziały) i Piśmiennictwo oraz może zawierać  ryciny lub tabele. Nie jest wymagane stosowanie przypisów bibliograficznych, ale wskazane jest umieszczenie kilki pozycji literatury uzupełniającej. Popularnonaukowa forma nie usprawiedliwia błędów rzeczowych, terminologicznych i innych. O publikacji nadesłanego tekstu decyduje Redakcja.


W celu zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi publikacji, zachęcamy do odwiedzenia strony czasopisma Żubr i jego Ochrona Biuletyn [European Bison Conservation Newsletter], dostępnej pod adresem:

http://ojs.wisent.org/index.php/czasopismo

 

 

 

 

 

Do rozpoczęcia konferencji zostało

LEFT TO START THE CONFERENCE