Program

Szczegółowy PROGRAM KONFERENCJI do pobrania TUTAJ

 


PROGRAM KONFERENCJI “Sto lat restytucji żubra”

“100 years of wisent restitution”

ŚRODA 6 września WEDNESDAY September 6th
09.00 Uroczysta sesja z okazji 100 lecia
Wojciech Sobociński Początki i urywki z historii Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra The beginnings and fragments of the history of the International Society for the Protection of the European Bison
Małgorzata Bołbot i Jan Raczyński Strażnicy żubrowych rodowodów. 100-letnia historia Księgi Rodowodowej Żubrów Studbook keepers of European bison pedigrees. The 100-year history of the European Bison Pedigree Book
Tomasz Sobalak Zasługi Władysława Janta-Połczyńskiego w restytucji żubra w Polsce The merits of Władysław Janta-Połczyński in the restitution of European bison in Poland
Jan Śmiełowski Kazimierz Szczerkowski i Jan Żabiński propagatorzy restytucji żubra przez ogrody zoologiczne Kazimierz Szczerkowski and Jan Żabiński, promoters of European bison restitution by zoos
11.30 PRZERWA KAWOWA COFFE BREAK
Jerzy Parusel Ochrona i hodowla żubrów w lasach pszczyńskich (1865-2022) Protection and breeding of European bison in Pszczyna forests (1865-2022)
Thomas Hennig Powstanie i pierwsze lata „Wisentgehege Springe” jako projektu Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra Foundation and first years of Wisentgehege Springe as a project of International Society for the Protection of European Bison
Tommy Svensson Początki hodowli żubrów w Szwecji The origins of the Swedish European bison breeding
Michał Krzysiak, Jarosław Tomana Ośrodek Hodowli Restytucyjnej Żubrów Białowieskiego PN w latach 1929-1952, czyli o powrocie króla puszczy do matecznika The European Bison Breeding Center of the Białowieża National Park in the years 1929-1952, or about the return of the king of the forest to the lair
14.30 OBIAD LUNCH
Zwiedzanie zagrody żubrów w Niepołomicach Trip to E.bison enclosure in Niepołomice
20.00 UROCZYSTA KOLACJA GALA DINNER
CZWARTEK 7 września THURSDAY September 7th
09.00 Sesja nr I Prowadzenie: Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Paweł Szczygieł Historia i aktualny stan ochrony żubra na terenie OHŻ w Niepołomicach The history and curret status of Breeding Center Niepołomice
Wojciech Jurek Historia Ośrodka Hodowli Żubra w Nadleśnictwie Niepołomice The history of European Breeding Center in Niepołomice
Fred Zentner Niepołomice i Damerower werder – mała historyczna kontemplacja Niepolomice and Damerower werder a little historical contemplation
Online Vitaliy Smagol’, Ostap Reshetylo Konsekwencje rosyjskiej okupacji dla żubra w Ukrainie The consequences of Russian occupation for the European bison in Ukraine
Maciej Ciuła 60 lat żubra w Bieszczadach – i co dalej? 60 year of wisent in Bieszczady – and what next?
Artūras Kibiša, Kastytis Šimkevičius, Mindaugas Bakševičius, Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Dalia Černevičienė, Algimantas Paulauskas Ochrona żubrów i wyzwania na Litwie: translokacja i nowe perspektywy ochrony Wisent protection and challenges in Lithuania: translocation and new conservation perspectives
Online Carl-Gustaf Thulin Bring European Bison Back – Analiza wykonalności reintrodukcji żubra (Bison bonasus) w Szwecji Bring European Bison Back – A feasibility analysis of reintroducing wisent (Bison bonasus) to Sweden
Online POSTER Brianne Andrea Altmann, Manuel Juárez Rola komercyjnego wykorzystania w strategiach ochrony bizona w Kanadzie The role of commercial bison production in conservation strategies in Canada
11.30 PRZERWA KAWOWA COFFE BREAK
12.00 Sesja nr II           Prowadzenie: Prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Stanisław Kaczor, Katarzyna Zabiega, Marek Pasiniewicz Telazjoza – zwalczanie czy leczenie Thelasiosis – fight or treatment
Katarzyna Filip-Hutsch, Daniel Klich, Zdzisław Laskowski, Anna W. Myczka, Paulina Balińska, Tomasz Hutsch, Aleksander W. Demiaszkiewicz Nicienie z rodzaju Thelazia u żubrów (Bison bonasus) w Bieszczadach Nematodes of the genus Thelazia in European bison (Bison bonasus) in the Bieszczady Mountains
Agnieszka Kędrak-Jabłońska, Sylwia Budniak, Michał K. Krzysiak, Elwira Plis-Kuprianowicz, Elżbieta Moniuszko, Magdalena Larska, Krzysztof Szulowski Pastereloza – ciągle aktualne i rosnące zagrożenie dla zdrowia żubrów Pasteurellosis – still current and growing threat to the health of European bison
POSTER Andrada-Silvia Cârstolovean, Cristina-Daniela Cazan, Mariana Druga, Andrei-Daniel Mihalca Sezonowa dynamika pasożytów w reintrodukowanej populacji żubra Bison bonasus w Rumunii Seasonal dynamics of parasitic helminths in a wild European bison, Bison bonasus, population reintroduced in Romania
POSTER Wojciech Bielecki, Daniel Klich, Stanisław Kaczor, Katarzyna Zabiega, Marek Pasiniewicz Zmiany zwyrodnieniowe śródręcza u żubrów Degenarative hanges in the metacarpus of the European bison
POSTER Elżbieta Moniuszko, Andrzej Bereznowski, Arkadiusz Juszczyk, Wojciech Bielecki Przewlekłe pourazowe zmiany stawu kolanowego u żubra Chronic post-traumatic knee joint lesions in wisent
Marta Gałązka, Daniel Klich, Katarzyna Filip-Hutsch , Wanda Olech, Krzysztof Anusz, Anna M. Pyziel-Serafin Skuteczność odrobaczania przeciwko nicieniom żołądkowo-jelitowym u żubrów zagrodowych w Polsce The efficacy of anthelmintic treatment against gastrointestinal nematodes in captive European bison in Poland
Arturas Kibisa, Donata Mikalauskien, Zoja Mikniene Porównanie intensywności zarażenia endopasożytami dorosłych i młodych żubrów z Litwy Środkowej w latach 2021-2023 Endoparasite monitoring comparison between adults and juveniles of European bison (Bison bonasus) from Central Lithuania on 2021-2023
Arkadiusz Juszczyk, Magdalena Larska, Michał K. Krzysiak Częstotliwość inwazji kleszczami u żubrów w kontekście zmieniających się warunków środowiskowych jako wskaźnik potencjalnego zagrożenia ekspozycją na patogeny Frequency of tick infestation in European bison species in the context of changing environmental conditions as an indicator of potential risk of pathogen exposure
Małgorzata Bruczyńska, Anna Didkowska, Andrzej Dzikowski, Michał Rudy, Blanka Orłowska, Mirosław Welz, Monika Krajewska-Wędzina, Wanda Olech, Krzysztof Anusz Prawne przeszkody w zwalczaniu gruźlicy bydła u żubrów (Bison bonasus) – zagrożenie dla skutecznej strategii reintrodukcji Legal obstacles in the eradication of bovine tuberculosis in European bison (Bison bonasus) – a threat to an effective reintroduction strategy
Marian Flis Zagrożenie zoonotyczne populacji żubrów w okresie stu lat restytucji Zoonotic threat to the European bison population in the period of one hundred years of restitution
14.30 OBIAD LUNCH
15.45 Sesja nr III          Prowadzenie: dr hab. Magdalena Rzewuska
Magdalena Matuszewska Dwudziestolecie konferencji żubrowych 2003 – 2023 Twenty years of European bison conferences 2003 – 2023
Rainer Glunz 65 lat hodowli żubra w Hardehausen 65 years wisent breeding center Hardehausen
Fernando Morán Castillo Stan populacji żubra, teraźniejszość i przyszłość w Hiszpanii oraz aktualizacja z Serbii i Portugalii European bison species status, present and future in Spain and update from Serbia and Portugal
POSTER Otto Holzgang Pierwszy krok w sprowadzeniu żubra z powrotem do Szwajcarii: 50-hektarowa zagroda z małym stadem, otwarta dla publiczności i wykorzystywana do badań First step in bringing back the Wisent to Switzerland: A 50-ha enclosure with a small herd which is open to the public and used for research
Online POSTER Helena Striwing Kwestia reintrodukcji Bison bonasus w Szwecji The issue of the reintroduction of the Bison bonasus in Sweden
Dariusz Mytych Ochrona czynna dziko występującego stada żubrów w Nadleśnictwie Waliły Protection of a wild European bison herd in the Waliły Forest District
Tobias Kuemmerle, Hendrik Bluhm, Gabriele Retez, Julian Oeser & all data contributors Porównanie ekologii siedlisk żubrów w różnych skalach przestrzennych i gradientach presji człowieka Comparing bison habitat ecology across spatial scales and gradients of human pressure
Hendrik Bluhm, Tobias Kuemmerle Przestrzenna dynamika metapopulacji w Europie Środkowej Spatial metapopulation dynamics of European bison in Central Europe
Kajetan Perzanowski Czy nadal potrzebujemy więcej żubrów w Polsce? Do we still need more wisents in Poland?
Gabriele Retez, Lea Jakob, Mariana Druga, Adrian Grancea, Tobias Kuemmerle, Gregor Rolshausen, Alexandra Sallay-Mosoi, Carsten Nowak Ekonomiczny monitoring żubrów oparty na nieinwazyjnym pobieraniu prób genetycznych: spostrzeżenia z Karpat południowo-zachodnich Cost-effective monitoring of European bison using non-invasive genetic sampling: insights from the South-Western Carpathians
Online Wes Olson Ekologiczny bizon: na tropie gatunku kluczowego The Ecological Buffalo: On the trail of a keystone species
FILM Simone de Maat, Esther Rodriguez Gonzalez Dzika droga – żubry w Kraansvlak Wild Way – The Wisent in Kraansvlak
20.00 KOLACJA DINNER
PIĄTEK 8 września FRIDAY September 8th
09.00 Sesja nr IV          Prowadzenie:  dr hab. Magdalena Larska
Wojciech Bielecki, Mieczysław Hławiczka, Magdalena Rzewuska, Wanda Olech Enzootia nekrotycznego zapalenia napletka Enzootia of balanoposthitis
Magdalena Rzewuska, Ewelina Kwiecień, Ilona Stefańska, Dorota Chrobak-Chmiel, Magdalena Kizerwetter-Świda, Wojciech Bielecki, Wanda Olech Epidemiologia zakażeń Trueperella pyogenes u żubrów Epidemiology of Trueperella pyogenes infections in European bison
Sylwia Budniak, Agnieszka Kędrak-Jabłońska, Marian Pigan, Magdalena Larska, Krzysztof Szulowski Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów z przypadków nekrotycznego zapalenia napletka u żubrów Isolation and identification of microorganisms from cases of balaposthitis in European bison
Magdalena Larska Gammeherpeswirus – nowy czynnik w etiologii nekrotycznego zapalenia napletka u żubrów? Gammeherpeswirus – new agent in the etiology of necrotic balanopostitis in European bison?
Marta Kloch, Magdalena Perlińska-Teresiak, Marlena Wojciechowska, Wanda Olech Czy rozmiar ma znaczenie? Analiza morfologiczna chromosomu Y gatunków z rodziny Bovidae Does size matter? Morphological analysis of the Y chromosome of species of the family Bovidae
Romualdas Lapickis, Algimantas Paulauskas, Loreta Griciuvienė, Artūras Kibiša, Indrė Lipatova, Asta Aleksandravičienė, Irma Ražanskė, Marlena Wojciechowska, Marta Kloch, Wanda Olech Charakterystyka molekularna i analiza filogenetyczna populacji żubrów na Litwie The molecular characterization and phylogenetic analysis of the European bison population in Lithuania
Marlena Wojciechowska, Karol Puchała, Marta Kloch, Magdalena Perlińska-Teresiak, Wioleta Drobik-Czwarno, Wanda Olech Ocena efektywności wybranego zestawu markerów SNP Evaluation of the effectiveness of a selected set of SNP markers
Maria Eberhardt, Sylwia Prochowska, Dominika Grabolus, Barbara Smalec, Katarzyna Jaworska, Wanda Olech, Wojciech Niżański Porównanie efektów kriokonserwacji plemników najądrzowych żubra (Bison bonasus) w czterech różnych rozrzedzalnikach – badania wstępne Comparison of the effects of cryopreservation of European bison (Bison bonasus) epididymal spermatozoa in four different extenders – preliminary studies
11.30 PRZERWA KAWOWA COFFE BREAK
12.00 Sesja nr V Prowadzenie: Prof. dr hab. Wanda Olech
POSTER Zeynab Seyidova Program reintrodukcji żubra w Azerbejdżanie European bison reintroduction programme in Azerbaijan
1 POSTER Arjen Boerman Żubry w Veluwe (Holandia) European bison on the Veluwe (NL)
Arjen Boerman Zarządzanie stadem żubra w rezerwacie Maashorst (Holandia) Wisent management in the Maashorst reserve (NL)
POSTER Fernando Morán Castillo „Łatwa” obsługa, pobieranie próbek i ładowanie żubrów oraz przepisy AHL “Easy” handling, sampling and loading European bison and AHL regulations
POSTER Arturas Kibisa, Zoja Mikniene Porównanie immobilizacji wolnożyjących żubrów: z pułapkami i bez pułapek Comparison of immobilization anaesthesia in wildlife Wisent: with and without traps
Manuel Moreno Nieto, Fernando Morán Castillo Project ochrony żubra w El Allozar – model przyszłości European bison at El Allozar – a model for the future
POSTER Oksana Maryskevych Współczesny stan karpackich subpopulacji żubrów w Ukrainie Contemporary status of the Carpathian European bison subpopulations in Ukraine
POSTER Ryszard Paszkiewicz Wkład Stacji Badawczej PAN w Ustrzykach Dolnych w sukces reintrodukcji żubrów w Karpatach The contribution of the Research Station of the Polish Academy of Sciences in Ustrzyki Dolne to the success of the reintroduction of the European bison in the Carpathian Mountains
Michał Makowski Pokazowa zagroda żubrów w zabytkowym parku pszczyńskim w sieci regionalnej edukacji ekologiczno-przyrodniczej województwa śląskiego European bison enclosure in the historic park of Pszczyna in the network of regional ecological and nature education of the Silesian voivodeship
POSTER Lidia Sternik-Stempkowska, Wanda Olech Nowy projekt edukacyjny Stowarzyszenia Miłośników Żubrów A new educational project of the European Bison Friends Society
14.00 OBIAD LUNCH
14:30-17:30
DLA CHĘTNYCH

Zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni

FOR THOSE WHO ARE INTERESTED

Visiting the Salt Mine in Bochnia

Do rozpoczęcia konferencji zostało

LEFT TO START THE CONFERENCE