Regulamin płatności za udział w konferencji naukowej

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, a następnie zaakceptowanie jego zapisów przed dokonaniem płatności.

Regulamin płatności za konferencję za pośrednictwem serwisu internetowego

Definicje
§ 1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:
Usługodawca – Stowarzyszenie Miłośników Żubrów ul. Ciszewskiego 8 pok. 42; 02-786 Warszawa (KRS – 0000241764) REGON – 140339365, NIP – 951-218-71-01.
Serwis internetowy – serwis internetowy – strona działająca pod adresem http:// http://www.konferencja.smz.waw.pl/ na której publikowane są konferencje naukowe i która umożliwia zakup usługi konferencyjnej.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zakupu udziału w Konferencji
Klient – dowolna osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Klient biznesowy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Klient krajowy – klient, który posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terenie kraju.
Klient zagraniczny – Klient, który posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza granicami kraju.
Konferencja – konferencja prezentowana w serwisie internetowym, w której Klient może wziąć udział po wykupieniu uczestnictwa za pośrednictwem serwisie internetowego.
eCard – eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku, 80-387 Gdańsk, przy ul. Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042304, posiadającą numer NIP: 521-31-03-040.

Postanowienia ogólne
§ 2

1. Serwis internetowy umożliwia Klientom składanie Zamówień na udział w Konferencjach za pośrednictwem sieci Internet (online).
2. Usługodawca prowadzi działalność na terenie Polski, co nie wyklucza możliwości składania Zamówień przez Klientów zagranicznych.
3. Po kliknięciu na zamieszczoną na stronie serwisu internetowego ofertę udziału Konferencji, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę, gdzie będzie mógł zapoznać się ze szczegółami udziału w Konferencji.
4. Do korzystania ze serwis internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze serwis internetowego lub jego części wynikającej z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

Sposób i warunki składania zamówień. Zawarcie umowy. Anulowanie zamówienia
§ 3

1. Klient może składać zamówienia na oferowane w serwisie internetowym produkty. Zamówienie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko bądź nazwę Klienta,
b) miejsce zamieszkania lub siedzibę Klienta,
c) adres e – mail,
d) numer telefonu.
2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną wypełniając formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej http:// http://www.konferencja.smz.waw.pl/ (wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji).
3. W przypadku dokonywania płatności online, dane wskazane przez Klienta w formularzu Zamówienia są automatycznie przekazywane do Systemu eCard.
4. Dane osobowe przekazane przez Klienta w związku ze złożeniem zamówienia przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
5. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Usługodawcy bądź organizatorowi Konferencji prawidłową realizację Zamówienia.
6. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy zgłaszać na adres administratora danych osobowych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ceny. Płatności.
§ 4

1. Ceny podane w opisie Konferencji są cenami brutto.
2. Po otrzymaniu płatności organizator Konferencji wystawia Klientowi na jego żądanie fakturę VAT. Potwierdzenie płatności/ faktura zostanie przekazana uczestnikom podczas konferencji w punkcie rejestracji.
3. Za dokonane zakupy Klient będzie mógł zapłacić, dokonując przedpłaty, w jednej z niżej wskazanej form:
a) Przelew bankowy jeżeli Klient posiada rachunek w jednym z banków działających na terenie kraju (powinien zostać zrealizowany w ciągu 7 dni od rejestracji online). Należy się upewnić, czy przelew zawiera wszelkie opłaty bankowe.
Wpłaty powinny być dokonywane dla:
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
ul. Ciszewskiego 8 pok. 42
02-786 Warszawa
Numer konta: 56124011251111001008727386
Pekao SA IX. Warszawa
b) płatności online obsługiwane przez eCard:
– w pełni automatyczne szybkie transfery („PayByLink”)
– lub kartą kredytową – jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego na terenie kraju, bądź jest Klientem zagranicznym.
4. Po prawidłowym dokonaniu płatności Klient zostanie poinformowany o przyjęciu płatności za wybraną przez siebie Konferencję drogą mailową.
5. Usługodawca bądź organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta w formularzu są niepełne lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
6. Warunkiem otrzymania faktury jest przekazanie organizatorowi Konferencji przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia.

Zwroty
§ 5

1. Klient może zrezygnować z udziału w Konferencji bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dokonania zapłaty za udział w Konferencji. Organizator Konferencji zwraca jedynie kwotę równą wartości zakupionego towaru, na wskazany rachunek bankowy lub adres. Koszty dodatkowe związane ze złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności nie podlegają zwrotowi. Klient do rezygnacji winien załączyć rachunek fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup towaru w Sklepie internetowym zwrot nie będzie możliwy.
2. W przypadku dokonania zwrotu w razie rezygnacji – Klientom, którzy dokonali zakupu udziału w Konferencji w walucie obcej (w tym za pośrednictwem systemu eCard) zwrot uiszczonej ceny za udział w Konferencji następuje wg. kursu przeliczeniowego z dnia dokonania zwrotu.
3. Organizator Konferencji dokonuje zwrotu w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji bądź otrzymania oświadczenia Klienta o rezygnacji.

Pozostałe postanowienia
§ 6

1. Skorzystanie z usług serwisu internetowego jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca będzie informować na stronie serwisu internetowego.
3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie i nie mają mocy wstecznej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Zapoznałem się z treścią regulaminu płatności i zgadzam się na wszystkie jego zapisy

Do rozpoczęcia konferencji zostało

LEFT TO START THE CONFERENCE